Algemene voorwaarden

Argos Scentwork Academy – cursussen en activiteiten

Argos Scentwork Academy is een handelsnaam van KynoSophia, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68198698.

Artikel 1: Begrippen, in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Argos Scentwork Academy: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een (groep) personen cursussen en activiteiten aanbiedt welke op de website www.argosscentworkacademy.nl zijn omschreven.
2. Cursist: hondeneigenaar die Argos Scentwork Academy wenst in te schakelen betreffende de training van zijn/haar hond.
3. Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de Argos Scentwork Academy zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, lezing, seminar of workshop.
4. Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen en/of activiteiten.

Artikel 2: Aangaan van een overeenkomst

1. Overeenkomst/Opdracht wordt aangegaan door het invullen van het inschrijfformulier op de website en de daarbij behorende betaling voor de betreffende activiteit via de website.
2. 
Er wordt geen restitutie van het inschrijfgeld gegeven.
3. Argos Scentwork Academy behoudt zich het recht om de inschrijving te annuleren wanneer cursist naar beoordeling van Argos Scentwork Academy niet aan de vermelde vereisten voor het volgen van de cursus/activiteit voldoet. In dat geval wordt contact met de cursist opgenomen en wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.
4. De datum van ontvangst van de inschrijving geldt als inschrijfdatum.
5. Pas na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief.
6. De cursist ontvangt na aanmelding per mail bevestiging van betreffende cursus en/of activiteit.
7. Indien door ziekte of overmacht de cursus en/of activiteit moet worden beëindigd door de instructeur, wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
8. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

Artikel 3: De cursus of activiteit:

1. Door de cursist afgezegde groepslessen komen altijd automatisch te vervallen. Inhalen van lessen kan alleen bij uitzondering en in goed overleg met de Argos Scentwork Academy. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
2. Privélessen kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd.
3. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen. Er zal in geen geval restitutie van gemiste privélessen plaatsvinden.
4. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur groeps- of privélessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur ingehaald kunnen worden.
5. De strippenkaarten zijn maximaal zes maanden geldig. Resterende strippen vervallen zes maanden na inschrijving. Er zal in geen geval restitutie van resterende strippen plaatsvinden.

Artikel 4: Voorwaarden voor deelname aan praktijkcursussen en andere activiteiten:
1. Op het terrein van Argos Scentwork Academy en/of tijdens de lessen op locatie dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur, aangelijnd te zijn.
2. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
3. De te trainen honden dienen er gezond en verzorgd uit te zien. Indien de instructeur het vermoeden heeft dat de hond iets mankeert dan behoudt hij/zij het recht de afspraak met onmiddellijke ingang te beëindigen.
4. Honden, welke deelnemen aan een cursus en/of andere activiteit, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts. In plaats van genoemde inentingen volstaat een geldige titerbepaling.
5. Indien een hond lichamelijk niet in orde is, dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens hij/zij op de les verschijnt.
6. Loopse honden kunnen niet deelnemen aan de groepscursussen.
7. De cursist dient de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.
8. In overleg met de instructeur is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
9. Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting of een tuig. Slipkettingen, prikbanden, half checks, halti’s, correctietuigen en dergelijke zijn niet toegestaan zonder overleg. Tevens worden uitrol-/flexilijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.
10. Argos Scentwork Academy wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. U dient aanwijzingen om overlast te voorkomen op te volgen.
11. Als een hond tijdens een training op openbaar terrein zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in aanwezige afvalbakken of af te voeren naar huis. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
12. Argos Scentwork Academy laat geen honden toe bij de theorielessen tenzij hierover anders is afgesproken. We verwachten dat de hond thuis blijft of in de auto blijft zitten gedurende de theorielessen. Als uw hond niet alleen kan blijven in de auto, dan kunt u, in overleg, de bench meenemen en de hond op een door ons aan te wijzen plek plaatsen.
13. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om binnen en/of in de aanwezigheid van de instructeur te roken.

Artikel 5: Voorwaarden voor deelname aan opleidingen, lezingen, theoretische cursussen en activiteiten:
1. Bij annulering binnen 14 dagen na de inschrijfdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
2. Bij annulering vanaf 60 dagen maar voor 14 dagen voor aanvang van het evenement wordt 50% van de volledige inschrijfkosten in rekening gebracht.
3. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het evenement wordt 75% van de volledige inschrijfkosten in rekening gebracht.
4. Indien u gelijktijdig met uw annulering een vervanger aanmeldt worden er na overleg met en goedkeuring door Argos Scentwork Academy geen extra kosten in rekening gebracht.
5. Annulering dient schriftelijk en/of per e-mail te geschieden.
6. Annulering dient door Argos Scentwork Academy schriftelijk en/of per e-mail te zijn bevestigd.
7. In geval van bijzondere omstandigheden kan Argos Scentwork Academy anders beslissen dan in bovengenoemde is omschreven.
8. Annulering door Argos Scentwork Academy is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. De volledige inschrijfkosten worden in dat geval gerestitueerd.
9. Bij voldoende participatie en aanwezigheid tijdens het evenement ontvangt u een diploma en/of certificaat. Voor ontvangst wordt van u verwacht dat u:

    • tijdens de bijeenkomsten 100% aanwezig bent tenzij anders en expliciet overlegd met Argos Scentwork Academy;
    • eventuele opdrachten met voldoende inzet uitvoert;
    • eventuele examens met een voldoende aflegt.

10. Het lesmateriaal van het evenement waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, doch niet anders gebruiken dan voor uw persoonlijke studie. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij de auteurs en/of Argos Scentwork Academy.
11. 
Het evenement zal in het Nederlands worden verzorgd. Indien dit afwijkt zal dit duidelijk van tevoren vermeld worden.
12. Argos Scentwork Academy behoudt zich het recht voor bij ziekte van de sprekers/docenten/organisatoren deze te vervangen of de datum van het evenement te verschuiven naar een ander tijdstip.
13. Argos Scentwork Academy behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma of de inhoud van het evenement.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van Argos Scentwork Academy:
1. Argos Scentwork Academy is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
2. Cursisten trainen te allen tijde op eigen risico bij Argo Scentwork Academy.
3. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Argos Scentwork Academy op internet of andere publicaties binden Argos Scentwork Academy niet.
4. Argos Scentwork Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cursist gewenste resultaten.
5. Instructeur staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist:
1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de activiteit plaatsvindt.
2. Cursist dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben waarbij de hond(en) zijn meeverzekerd. Check dit bij uw verzekeringsmaatschappij.
3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of overlast oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Argos Scentwork Academy van voortzetting van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 8: Copyright:
Alle door Argos Scentwork Academy verstrekte schriftelijke materialen en beeldmateriaal, alsmede alle teksten op de website, het intranet en Facebook vallen onder het copyright van Argos Scentwork Academy. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Argos Scentwork Academy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9: Geschillen:
Op overeenkomsten gesloten met Argos Scentwork Academy is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

error: Content is protected !!
Het is niet mogelijk om teksten van deze website te kopiëren