Reglementen MTT

Versie 5 – december 2023

INHOUD

 1. Algemene bepalingen
 2. Reglementen MTT Diploma niveau 1
 3. Reglementen MTT Diploma niveau 2
 4. Reglementen MTT Diploma niveau 3

 

1. Algemene bepalingen

 1. Een Multiple Trial Test (hierna: MTT) is een niet-gestandaardiseerde wedstrijd bestaande uit verschillende oefeningen die geënt zijn op de Argos Scentwork Academy (hierna: ASA)  Detection Trials en zijn geïnspireerd door de praktijk waarin detectiehonden worden ingezet.
 2. De oefeningen die tijdens een MTT plaatsvinden worden pas op de dag zelf voor aanvang van de MTT aan de deelnemers bekend gemaakt.
 3. MTT’s zijn toegankelijk voor eenieder en staan open voor zowel cursisten van ASA als niet-cursisten van ASA. 
 4. Deelname aan MTT’s gebeurt op eigen risico. Deelnemers dienen aan aansprakelijkheidsverzekering te hebben waarin ook de hond is opgenomen.
 5. MTT’s kunnen alleen worden afgenomen door instructeurs van ASA of externe juryleden die schriftelijk daartoe zijn bevoegd door ASA.
 6. ASA, of een bij ASA aangesloten hondenschool, organiseert de MTT’s en stelt daarvoor de inschrijving open.
 7. Deelname aan MTT’s geschiedt na betaling.
 8. Er zijn vier niveaus waarvoor men in kan schrijven (zie onder voor de reglementen voor elk niveau).
 9. Een hond kan per MTT slechts op 1 niveau deelnemen.
 10. Een deelnemer mag slechts 1 hond per niveau uitbrengen.
 11. Deelnemer mag zelf bepalen op welke niveau hij/zij een hond uitbrengt. Het is echter niet toegestaan om een hond in te schrijven voor een lager niveau dan waarvoor de hond al eerder een MTT diploma heeft behaald en de elite-klasse is alleen toegankelijk wanneer het diploma voor niveau 3 door de combinatie is behaald. 
 12. Na afloop ontvangt de deelnemer een juryrapport.
 13. Indien aan de voorwaarden is voldaan (zie reglementen hieronder) ontvangt de deelnemer een diploma voor het niveau waarin hij heeft deelgenomen aan de MTT.
 14. Alle deelnemende honden dienen naar behoren gevaccineerd dan wel getiterd te zijn en vrij te zijn van besmettelijke ziekten, infecties en parasieten.
 15. Honden met gedragsproblemen zijn welkom na overleg met ASA of de organiserende instructeur. Deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar hond(en) en dient de veiligheid van alle aanwezigen te kunnen waarborgen en WA-verzekerd te zijn voor eventuele schade die de hond toebrengt. Wanneer de hond een gevaar vormt voor de omgeving, zulks ter beoordeling van ASA of de organiserende instructeur, wordt deze gediskwalificeerd en uitgesloten van deelname.
 16. Indien een teef loops is tijdens een MTT, dient dit uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de MTT te worden gemeld. Loopse teven zijn welkom na overleg met ASA of de organiserende instructeur en zullen als laatste deelnemer(s) worden ingedeeld. Ook dienen zij een broekje te dragen. 
 17. ASA of de organiserende instructeur behoudt zich het recht om (onderdelen van) de MTT te staken wanneer het welzijn van de hond in de ogen van ASA of de organiserende instructeur in het geding is.
 18. Tijdens de MTT dient de hond een niet-corrigerend tuig of een niet-corrigerende halsband te dragen. Ander tuigage is niet toegestaan. Per oefening zal tijdens de MTT worden aangegeven of de hond al dan niet moet worden aangelijnd.
 19. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van ASA video-opnames te maken van (onderdelen van) MTT’s.
 20. De deelnemer geeft bij inschrijving de geur(en) aan waarop de hond is getraind, inclusief een voorkeur voor de geur waar hij/zij tijdens de MTT mee wil deelnemen.
 21. Deelnemers zoeken tijdens de MTT naar de geur van hun keuze, tenzij door ASA of de organiserende instructeur bij aankondiging van de MTT wordt vermeld dat er tijdens de MTT naar een door ASA vastgestelde en bij de aankondiging vermelde geur zal worden gezocht.
 22. Illegale of schadelijke stoffen, inclusief wiet, worden niet toegestaan tijdens MTT’s. Wanneer deelnemer in het bezit is van een vergunning of ontheffing, bijvoorbeeld voor explosieven of verdovende middelen, dan dient de deelnemer de vergunning of ontheffing te overleggen bij inschrijving. Ook dient de deelnemer in dat geval zelf de stoffen mee te brengen naar de MTT.
 23. Voer of speeltjes, inclusief Kong, zijn alleen toegestaan als beloning en niet als doelgeur.

 

2. Reglementen MTT Diploma niveau 1

 1. Tijdens de MTT’s zullen de oefeningen voor degenen die zich hebben ingeschreven voor niveau 1 aan de volgende kenmerken voldoen:
 • Er wordt getraind op een doelgeur, niet zijnde voer of een speeltje.
 • Er worden grote bronnen gebruikt, waarbij er een redelijke hoeveelheid pure stof aanwezig is. Er wordt dus niet louter belucht materiaal gebruikt.
 • Er kunnen verleidingsgeuren worden gebruikt, welke qua type en grootte vergelijkbaar zijn met de doelgeur. Er worden dus geen voer of speeltjes als verleiding gebruikt.
 • De bronnen worden niet hoger dan 1 meter van de grond geplaatst.
 • Oefeningen duren maximaal 15 minuten.
 • Oefeningen kunnen bestaan uit sorteeroefeningen, het afzoeken van kleine ruimtes of kleine voertuigen.
 1. Voor elke oefening worden punten toegekend door de juryleden. Het maximaal aantal punten dat per MTT dor elke deelnemer te behalen is, is 100.
 2. Wanneer over de gehele MTT 85 punten of meer zijn behaald door een deelnemer en geen enkele oefening met 0 punten is beoordeeld, ontvangt de deelnemer het MTT niveau 1 diploma.
 3. De puntentelling wordt per oefening vastgesteld. Elementen waar in ieder geval op beoordeeld wordt, zijn:
  • Motivatie van de hond
  • Zelfstandigheid van de hond
  • De verwijzing
  • Het herkennen van de lichaamstaal van de hond
  • Het juist belonen van de hond
  • Eventuele valsmeldingen
  • Het missen van bronnen
 1. Deelnemers ontvangen na afloop van de MTT een juryrapport waarin de toegekende punten worden toegelicht.

 

3. Reglementen MTT Diploma niveau 2

 1. Tijdens de MTT’s zullen de oefeningen voor degenen die zich hebben ingeschreven voor niveau 2 aan de volgende kenmerken voldoen:
 • Er wordt getraind op een doelgeur, niet zijnde voer of een speeltje.
 • Er kunnen kleine bronnen worden gebruikt, waaronder belucht materiaal.
 • Er kunnen verleidingsgeuren worden gebruikt, waaronder voer en speeltjes.
 • De bronnen worden niet hoger dan 1,5 meter van de grond geplaatst.
 • Oefeningen duren maximaal 15 minuten.
 • Oefeningen kunnen bestaan uit sorteeroefeningen, het afzoeken van middelgrote ruimtes of voertuigen.
 • Er kunnen milde afleidingen plaatsvinden tijdens de oefeningen.
 1. Voor elke oefening worden punten toegekend door de juryleden. Het maximaal aantal punten dat per MTT te behalen is, is 100.
 2. Wanneer over de gehele MTT 85 punten of meer zijn behaald en geen enkele oefening met 0 punten is beoordeeld, ontvangt de deelnemer het MTT niveau 2 diploma.
 3. De puntentelling wordt per oefening vastgesteld. Elementen waar in ieder geval op beoordeeld wordt, zijn:
 • Motivatie van de hond
 • Zelfstandigheid van de hond
 • De verwijzing
 • Lijnvoering
 • Eventuele valsmeldingen
 • Het missen van bronnen
 • Systematisch zoeken
 • De begeleiding van de hond tijdens het zoeken
 1. Deelnemers ontvangen na afloop van de MTT een juryrapport waarin de toegekende punten worden toegelicht.

 

4. Reglementen MTT Diploma niveau 3

 1. Tijdens de MTT’s zullen de oefeningen voor degenen die zich hebben ingeschreven voor niveau 3 aan de volgende kenmerken voldoen:
 • Er wordt getraind op een doelgeur, niet zijnde voer of een speeltje.
 • Er kunnen kleine bronnen worden gebruikt, waaronder belucht materiaal.
 • Bronnen kunnen diep zijn verstopt of zijn begraven.
 • Er kunnen moeilijke verleidingsgeuren worden gebruikt, waaronder verschillende soorten voer en speeltjes.
 • De bronnen worden niet hoger dan 2 meter van de grond geplaatst.
 • Oefeningen duren maximaal 20 minuten.
 • Oefeningen kunnen bestaan uit sorteeroefeningen, het afzoeken van grote ruimtes of voertuigen.
 • Sorteeroefeningen kunnen afgesloten containers zoals dichte dozen, koffers of tassen bevatten en kunnen meerdere of geen positieve containers bevatten.
 • Er kan veel afleiding plaatsvinden tijdens de oefeningen.
 1. Voor elke oefening worden punten toegekend door de juryleden. Het maximaal aantal punten dat per MTT te behalen is, is 100.
 2. Wanneer over de gehele MTT 85 punten of meer zijn behaald en geen enkele oefening met 0 punten is beoordeeld, ontvangt de deelnemer het MTT niveau 3 diploma.
 3. De puntentelling wordt per oefening vastgesteld. Elementen waar in ieder geval op beoordeeld wordt, zijn:
 • Motivatie van de hond
 • De verwijzing
 • Lijnvoering
 • Eventuele valsmeldingen
 • Het missen van bronnen
 • Systematisch zoeken
 • De begeleiding van de hond tijdens het zoeken
 • De manier van belonen, ook bij blanco zoekingen.
 1. Deelnemers ontvangen na afloop van de MTT een juryrapport waarin de toegekende punten worden toegelicht.
 2. Na het behalen van het diploma voor niveau 3 krijgt de combinatie toegang tot de elite-klasse. 

 

Copyright © 2023 Argos Scentwork Academy 

error: Content is protected !!
Het is niet mogelijk om teksten van deze website te kopiëren